Informacije o obradi podataka o ličnosti

Korišćenje aplikacije MyŠKODA App

Na osnovu ovog dokumenta, kao rukovalac podacima o ličnosti, mi – kompanija ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, identifikacioni br.: 00177041, upisana u Agenciji za privredne registre Okružnog suda u Pragu pod odeljkom B br. , datoteke 332 (u nastavku teksta „ŠKODA AUTO”) – pružamo informacije o obradi podataka o ličnosti i vašim pravima koja se tiču ove obrade.

Obrada podataka o ličnosti obavlja se u sklopu sledeće aktivnosti:
Korišćenje aplikacije MyŠKODA App

OBEZBEĐIVANJE APLIKACIJE MYŠKODA APP

Svrha obrade:
Obezbeđivanje aplikacije MyŠKODA App

Opis svrhe obrade:
Koristićemo vaše podatke o ličnosti da obezbedimo funkcije vaše aplikacije, uključujući vašu registraciju i prijavu. Ako zakažete sastanak na posedu člana distributivne mreže, prenećemo vaše podatke o ličnosti članu distributivne mreže kog ste izabrali.

Pravna osnova za obradu:
Ovlašćeni smo da obrađujemo vaše podatke o ličnosti na osnovu saglasnosti koju ste nam pružili. Ako nam niste dali saglasnost, nećemo obrađivati vaše podatke o ličnosti iz tog razloga.

Kategorije podataka o ličnosti koje obrađujemo:
Identifikacioni podaci, podaci za kontakt, opisni podaci, komunikacija, interakcija i profili dobijeni na osnovu ovih podataka, tehnički podaci o proizvodu i podaci o lokalizaciji.

Period obrade i evidentiranja:
Do opoziva saglasnosti za obradu podataka.

Kategorije lica koja obrađuju podatke ili primalaca kojima ćemo možda proslediti podatke o ličnosti:
Član distributivne mreže. Nakon podnošenja zahteva, vaši podaci o ličnosti mogu se pružiti državnim organima, naročito sudovima, policiji Češke Republike i drugim agencijama za sprovođenje zakona u neophodnoj meri i u granicama zakona.

Izvor podataka o ličnosti:
Podatke o ličnosti dobijamo direktno od vas.

Prenošenje podataka o ličnosti trećim državama ili nadnacionalnim organizacijama:
U sklopu gorenavedene obrade vaši podaci o ličnosti se neće prenositi nijednoj trećoj državi ili multinacionalnoj kompaniji.

Automatizovano donošenje odluka na osnovu podataka o ličnosti:
Tokom ove obrade podataka o ličnosti ne dolazi do automatizovanog donošenja odluka na osnovu podataka o ličnosti.

Druge informacije
Podaci o ličnosti se mogu arhivirati u javnom interesu i koristiti u svrhe naučnog, istorijskog ili statističkog istraživanja. U dobro utemeljenim slučajevima podaci o ličnosti takođe mogu da podlegnu obradi u svrhe razrešenja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obaveza prema državnim administrativnim organima i nadgledanje i tekuću procenu pravnih rizika.  

POBOLJŠANJE USLUGA

Svrha obrade:
Poboljšanje usluga

Opis obrade:
Koristićemo vaše podatke o ličnosti da poboljšamo pojedinačne funkcije i celokupnu aplikaciju.

Ovlašćenje za obradu:
Ovlašćeni smo da obrađujemo vaše podatke o ličnosti na osnovu saglasnosti koju ste nam pružili. Ako nam niste dali saglasnost, nećemo obrađivati vaše podatke o ličnosti iz tog razloga.

Kategorije podataka o ličnosti koje obrađujemo:
Identifikacioni podaci, podaci za kontakt, opisni podaci, komunikacija, interakcija i profili dobijeni na osnovu ovih podataka, tehnički podaci o proizvodu i podaci o lokalizaciji.

Period obrade i evidentiranja:
Do opoziva saglasnosti za obradu podataka.

Kategorije lica koja obrađuju podatke ili primalaca kojima ćemo možda proslediti podatke o ličnosti:
Nakon podnošenja zahteva, vaši podaci o ličnosti mogu se pružiti državnim organima, naročito sudovima, policiji Češke Republike i drugim agencijama za sprovođenje zakona u neophodnoj meri i u granicama zakona.

Izvor podataka o ličnosti:
Podatke o ličnosti dobijamo direktno od vas.

Prenošenje podataka o ličnosti trećim državama ili nadnacionalnim organizacijama:
U sklopu gorenavedene obrade vaši podaci o ličnosti se neće prenositi nijednoj trećoj državi ili multinacionalnoj kompaniji.

Automatizovano donošenje odluka na osnovu podataka o ličnosti:
Tokom ove obrade podataka o ličnosti ne dolazi do automatizovanog donošenja odluka na osnovu podataka o ličnosti.

Druge informacije
Podaci o ličnosti se mogu arhivirati u javnom interesu i koristiti u svrhe naučnog, istorijskog ili statističkog istraživanja. U dobro utemeljenim slučajevima podaci o ličnosti takođe mogu da podlegnu obradi u svrhe razrešenja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obaveza prema državnim administrativnim organima i nadgledanje i tekuću procenu pravnih rizika.

STATISTIČKE SVRHE

Svrha obrade:
Statističke svrhe

Opis obrade:
Koristićemo vaše podatke o ličnosti za izradu izveštaja i statističke rezultate u sklopu korišćenja aplikacije.

Ovlašćenje za obradu:
Ovlašćeni smo da obrađujemo vaše podatke o ličnosti na osnovu saglasnosti koju ste nam pružili. Ako nam niste dali saglasnost, nećemo obrađivati vaše podatke o ličnosti iz tog razloga.

Kategorije podataka o ličnosti koje obrađujemo:
Identifikacioni podaci, podaci za kontakt, opisni podaci, komunikacija, interakcija i profili dobijeni na osnovu ovih podataka, tehnički podaci o proizvodu i podaci o lokalizaciji.

Period obrade i evidentiranja:
Do opoziva saglasnosti za obradu podataka.

Kategorije lica koja obrađuju podatke ili primalaca kojima ćemo možda proslediti podatke o ličnosti:
Nakon podnošenja zahteva, vaši podaci o ličnosti mogu se pružiti državnim organima, naročito sudovima, policiji Češke Republike i drugim agencijama za sprovođenje zakona u neophodnoj meri i u granicama zakona.

Izvor podataka o ličnosti:
Podatke o ličnosti dobijamo direktno od vas.

Prenošenje podataka o ličnosti trećim državama ili nadnacionalnim organizacijama:
U sklopu gorenavedene obrade vaši podaci o ličnosti se neće prenositi nijednoj trećoj državi ili multinacionalnoj kompaniji.

Automatizovano donošenje odluka na osnovu podataka o ličnosti:
Tokom ove obrade podataka o ličnosti ne dolazi do automatizovanog donošenja odluka na osnovu podataka o ličnosti.

Druge informacije
Podaci o ličnosti se mogu arhivirati u javnom interesu i koristiti u svrhe naučnog, istorijskog ili statističkog istraživanja. U dobro utemeljenim slučajevima podaci o ličnosti takođe mogu da podlegnu obradi u svrhe razrešenja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obaveza prema državnim administrativnim organima i nadgledanje i tekuću procenu pravnih rizika.

Koja su vaša prava?

U sklopu obrade podataka o ličnosti imate sledeća prava:

Pristup obrađenim podacima o ličnosti.

Opoziv saglasnosti za obradu podataka o ličnosti.

Ispravka neispravnih, netačnih ili nepotpunih podataka o ličnosti.

Brisanje podataka o ličnosti u slučaju obustavljanja po pravnom osnovu ili u slučaju nezakonite obrade.

Ograničenje obrade podataka.

Izdvajanje vaših podataka o ličnosti u obliku koji se može mašinski očitati za vaše sopstvene svrhe ili za drugog rukovaoca.

Nepristajanje na obradu podataka ako smatrate da je obrada podataka o ličnosti nezakonita.

Izostanak podleganja automatizovanom donošenju odluka.

Kako možete da ostvarite svoja prava?

Po pitanju ostvarivanja vaših prava ŠKODA AUTO može da naplati osnovanu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove obrade kada su zahtevi subjekta na koga se podaci odnose očigledno neosnovani ili prekomerni.

Za upite koji se tiču zaštite podataka o ličnosti i obrade koristite sledeće komunikacione kanale:

Putem telefona:

+420 800 600 000

Putem pošte:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Službenik za zaštitu podataka (SZP)

Za pitanja koja se tiču zaštite podataka o ličnosti možete direktno da se obratite Službeniku za zaštitu podataka (SZP) ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Podnošenje žalbe

U slučaju da se ne slažete sa načinom na koji ŠKODA AUTO obrađuje ili rukovodi vašim podacima o ličnosti, možete da podnesete žalbu Službeniku za zaštitu podataka (SZP) kompanije ŠKODA AUTO ili nadzornom organu.

Kancelarija za zaštitu podataka o ličnosti
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/