Informacije o obradi podataka o ličnosti

Korišćenje aplikacije MyŠKODA App

U ovom dokumentu kompanija ŠKODA AUTO a.s., sa sedištem na adresi tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, poštanski broj 293 01, reg. br. kompanije: 00177041, koja je zavedena u Komercijalnom registru koji održava Opštinski sud u Pragu u sklopu datoteke br. B 332 (u nastavku „ŠKODA AUTO”), kao rukovalac podataka o ličnosti, pruža vam informacije o obradi podataka o ličnosti i vašim pravima u vezi sa obradom lica na koje se podaci odnose.

Obrada se obavlja u vezi sa sledećom aktivnosti:
Korišćenje aplikacije MyŠKODA

Svrha obrade:
Korišćenje aplikacije MyŠKODA

Opis svrhe obrade:
Vaši podaci o ličnosti se obrađuju nakon registracije i aktivacije svih funkcija aplikacije MyŠKODA (prikaz odgovarajućeg digitalnog priručnika, pretraga prodavaca, prikaz tehničkih i operativnih detalja o proizvodima, čuvanje parkirnih mesta i planiranje ruta u skladu sa kalendarom) uključujući njihovu podršku i razvoj.

Ovlašćenje za obradu:
Obrada se obavlja na osnovu pristanka koji dajete.

Kategorije podataka o ličnosti koje obrađujemo:
Identifikacioni podaci, podaci za kontakt, opisni podaci, komunikacija, interakcija, tehnički i operativni podaci o proizvodima, podaci za lokalizaciju i profili dobijeni na osnovu takvih podataka. Period obrade i evidentiranja: 10 godina Kategorije obrađivača ili primalaca kojima prilažemo podatke o ličnosti: Vaši podaci o ličnosti mogu se prosledite distributivnoj mreži kompanije ŠKODA AUTO i grupaciji Volkswagen Group za obradu i propisane svrhe. Vaši podaci o ličnosti se mogu obezbediti, na zahtev, nadležnim organima, a naročito sudovima, policiji Češke Republike i drugim organima za sprovođenje zakona u neophodnom obimu i u skladu sa zakonom.

Izvor podataka o ličnosti:
Na osnovu vaših unosa u aplikaciju i vašeg profila na veb-sajtu ŠKODA AUTO.

Pružanje podataka o ličnosti trećim državama ili međunarodnim kompanijama:
Za svrhe obrade lica na koje se podaci odnose vaši podaci o ličnosti neće se obezbediti ni trećim državama ni međunarodnim kompanijama.

Automatsko odlučivanje na osnovu podataka o ličnosti:
Automatsko donošenje odluka se ne obavlja za svrhe obrade.

Razne informacije:

Google analitika
Ova aplikacija koristi Google Analytics, uslugu koju obezbeđuje kompanija Google, Inc. (u nastavku „Google”). Google Analytics analizira informacije o korišćenju aplikacije. Google će preneti informacije i skladištiti ih na serverima u Sjedinjenim Državama. Google će upotrebiti te informacije za svrhe procene korišćenja aplikacije i izrade izveštaja o njihovom korišćenju, označeno za njenog operatera. Kompanija Google takođe može dostaviti ove podatke trećim licima u cilju obrade informacija ili ako je to potrebno iz pravnih razloga. Sa ciljem zaštite privatnosti korisnika, ŠKODA AUTO koristi uslugu Google Analytics bez registrovanja IP adrese korisnika.

Drugo
Podaci o ličnosti mogu da se arhiviraju sa javnim interesom i da se koriste za svrhe naučnog, istorijskog i statističkog istraživanja. U opravdanim slučajevima, podaci o ličnosti mogu da budu podvrgnuti obradi kao posledica razrešenja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obaveza prema nadležnim organima i nadzor i neprekidnu evaluaciju pravnih rizika.

Koja su vaša prava?

U sklopu obrade podataka o ličnosti imate sledeća prava:

Pristup obrađenim podacima o ličnosti.

Opoziv saglasnosti za obradu podataka o ličnosti.

Ispravka neispravnih, netačnih ili nepotpunih podataka o ličnosti.

Brisanje podataka o ličnosti u slučaju obustavljanja po pravnom osnovu ili u slučaju nezakonite obrade.

Ograničenje obrade podataka.

Izdvajanje vaših podataka o ličnosti u obliku koji se može mašinski očitati za vaše sopstvene svrhe ili za drugog rukovaoca.

Nepristajanje na obradu podataka ako smatrate da je obrada podataka o ličnosti nezakonita.

Izostanak podleganja automatizovanom donošenju odluka.

Kako možete da ostvarite svoja prava?

Po pitanju ostvarivanja vaših prava ŠKODA AUTO može da naplati osnovanu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove obrade kada su zahtevi subjekta na koga se podaci odnose očigledno neosnovani ili prekomerni.

Za upite koji se tiču zaštite podataka o ličnosti i obrade koristite sledeće komunikacione kanale:

Putem telefona:

+420 800 600 000

Putem pošte:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Službenik za zaštitu podataka (SZP)

Za pitanja koja se tiču zaštite podataka o ličnosti možete direktno da se obratite Službeniku za zaštitu podataka (SZP) ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Podnošenje žalbe

U slučaju da se ne slažete sa načinom na koji ŠKODA AUTO obrađuje ili rukovodi vašim podacima o ličnosti, možete da podnesete žalbu Službeniku za zaštitu podataka (SZP) kompanije ŠKODA AUTO ili nadzornom organu.

Kancelarija za zaštitu podataka o ličnosti
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/