Informácie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovanie aplikácie MyŠKODA App

V tomto dokumente my, spoločnosť ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, IČO: 00177041, registrovaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 332 (ďalej len „ŠKODA AUTO“) - ako prevádzkovateľ osobných údajov poskytujeme informácie o spracúvaní osobných údajov a právach súvisiacich s týmto spracúvaním.

Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje v rámci nasledujúcej aktivity:
Prevádzkovanie aplikácie MyŠKODA App

POSKYTOVANIE APLIKÁCIE MYŠKODA

Účel spracúvania:
Poskytovanie aplikácie MyŠKODA App

Opis účelu spracúvania:
Vaše osobné údaje budeme používať na zabezpečenie funkčnosti vašej aplikácie vrátane registrácie a prihlásenia. Ak si dohodnete stretnutie v priestoroch člena distribučnej siete, vaše osobné údaje prepošleme vami zvolenému členovi distribučnej siete.

Právny základ spracovania:
Sme oprávnení spracúvať vaše osobné údaje na základe vami udeleného súhlasu. Ak ste tento súhlas neudelili, nebudeme z tohto dôvodu vaše osobné údaje spracúvať.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:
Identifikačné údaje, kontaktné údaje, popisné údaje, komunikácie, interakcie a profily odvodené od týchto údajov, technické údaje o produkte a lokalizačné údaje.

Obdobie spracúvania a archivácie:
Až do zrušenia súhlasu so spracúvaním údajov.

Kategórie sprostredkovateľov alebo príjemcov údajov, ktorým smieme poskytnúť osobné údaje:
Člen distribučnej siete. Na základe žiadosti môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté orgánom verejnej moci, a to súdom, Polícii Českej republiky a iným orgánom činným v trestnom konaní v nutnom rozsahu a v rámci zákona.

Zdroj osobných údajov:
Osobné údaje dostávame priamo od vás.

Prenosy osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodných organizácií:
Vaše osobné údaje sa na vyššie uvedený účel spracúvania nebudú prenášať do žiadnej tretej krajiny ani inej nadnárodnej spoločnosti.

Automatizované rozhodovanie založené na osobných údajoch:
V priebehu tohto spracúvania osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu založenému na osobných údajoch.

Ďalšie informácie
Osobné údaje môžu byť archivované vo verejnom záujme a použité na účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V podložených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracovania aj na účely riešenia právnych záležitostí, a to vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy a monitorovania a priebežného hodnotenia právnych rizík.

ZLEPŠOVANIE SLUŽIEB

Účel spracúvania:
Zlepšovanie služieb

Popis spracúvania:
Vaše osobné údaje použijeme na zlepšenie jednotlivých funkcií a celej aplikácie.

Udelenie súhlasu so spracúvaním:
Sme oprávnení spracúvať vaše osobné údaje na základe vami udeleného súhlasu. Ak ste tento súhlas neudelili, nebudeme z tohto dôvodu vaše osobné údaje spracúvať.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:
Identifikačné údaje, kontaktné údaje, popisné údaje, komunikácie, interakcie a profily odvodené od týchto údajov, technické údaje o produkte a lokalizačné údaje.

Obdobie spracúvania a archivácie:
Až do zrušenia súhlasu so spracúvaním údajov.

Kategórie sprostredkovateľov alebo príjemcov údajov, ktorým smieme poskytnúť osobné údaje:
Na základe žiadosti môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté orgánom verejnej moci, a to súdom, Polícii Českej republiky a iným orgánom činným v trestnom konaní v nutnom rozsahu a v rámci zákona.

Zdroj osobných údajov:
Osobné údaje dostávame priamo od vás.

Prenosy osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodných organizácií:
Vaše osobné údaje sa na vyššie uvedený účel spracúvania nebudú prenášať do žiadnej tretej krajiny ani inej nadnárodnej spoločnosti.

Automatizované rozhodovanie založené na osobných údajoch:
V priebehu tohto spracúvania osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu založenému na osobných údajoch.

Ďalšie informácie
Osobné údaje môžu byť archivované vo verejnom záujme a použité na účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V podložených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracovania aj na účely riešenia právnych záležitostí, a to vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy a monitorovania a priebežného hodnotenia právnych rizík.

ŠTATISTICKÉ ÚČELY

Účel spracúvania:
Štatistické účely

Popis spracúvania:
Vaše osobné údaje použijeme na vypracovanie hlásení a štatistických protokolov ako súčasť používania aplikácie.

Udelenie súhlasu so spracúvaním:
Sme oprávnení spracúvať vaše osobné údaje na základe vami udeleného súhlasu. Ak ste tento súhlas neudelili, nebudeme z tohto dôvodu vaše osobné údaje spracúvať.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:
Identifikačné údaje, kontaktné údaje, popisné údaje, komunikácie, interakcie a profily odvodené od týchto údajov, technické údaje o produkte a lokalizačné údaje.

Obdobie spracúvania a archivácie:
Až do zrušenia súhlasu so spracúvaním údajov.

Kategórie sprostredkovateľov alebo príjemcov údajov, ktorým smieme poskytnúť osobné údaje:
Na základe žiadosti môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté orgánom verejnej moci, a to súdom, Polícii Českej republiky a iným orgánom činným v trestnom konaní v nutnom rozsahu a v rámci zákona.

Zdroj osobných údajov:
Osobné údaje dostávame priamo od vás.

Prenosy osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodných organizácií:
Vaše osobné údaje sa na vyššie uvedený účel spracúvania nebudú prenášať do žiadnej tretej krajiny ani inej nadnárodnej spoločnosti.

Automatizované rozhodovanie založené na osobných údajoch:
V priebehu tohto spracúvania osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu založenému na osobných údajoch.

Ďalšie informácie
Osobné údaje môžu byť archivované vo verejnom záujme a použité na účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V podložených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracovania aj na účely riešenia právnych záležitostí, a to vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy a monitorovania a priebežného hodnotenia právnych rizík.

Aké máte práva?

V rámci spracúvania osobných údajov máte tieto práva:

Prístup k spracúvaným osobným údajom.

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

právo na opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov.

Výmaz osobných údajov v prípade ukončenia platnosti právneho základu na účel spracúvania alebo v prípade nezákonného spracúvania.

Obmedzenie spracúvania údajov.

Extrahovanie vašich osobných údajov v strojovo čitateľnom formáte pre svoju vlastnú potrebu alebo pre iného prevádzkovateľa.

Vznesenie námietky proti spracúvaniu osobných údajov v prípade presvedčenia, že sa jedná o nezákonné spracúvanie údajov.

Právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania.

Ako môžete uplatniť svoje práva?

Spoločnosť ŠKODA AUTO môže v súvislosti s uplatňovaním uvedených práv vyžadovať uhradenie primeraných poplatkov slúžiacich na pokrytie administratívnych nákladov na vybavenie žiadosti v prípade, že je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná.

Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky týkajúce sa ochrany a spracúvania osobných údajov, využite tieto komunikačné kanály:

By phone:

+420 800 600 000

By mail:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Zodpovedná osoba

Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môžete adresovať priamo zodpovednej osobe spoločnosti ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Podanie sťažnosti

V prípade, že nesúhlasíte s tým, akým spôsobom spoločnosť ŠKODA AUTO spracúva Vaše osobné údaje alebo s nimi nakladá, môžete podať sťažnosť zodpovednej osobe spoločnosti ŠKODA AUTO alebo dozornému orgánu.

Úrad pre ochranu osobných údajov
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/