Informácie o spracovaní osobných údajov

Používanie aplikácie MyŠKODA

V tomto dokumente vám spoločnosť ŠKODA AUTO a.s., so sídlom na tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Pražskom mestskom súde, oddiel B, vložka 332 (ďalej len „ŠKODA AUTO“), ako správca osobných údajov poskytuje informácie o spracovaní osobných údajov a vašich právach v súvislosti s takýmto spracovaním.

Spracovanie sa týka nasledujúcej činnosti:
Používanie aplikácie MyŠKODA

Účel spracúvania:
Používanie aplikácie MyŠKODA

Opis účelu spracúvania:
Vaše osobné údaje sa spracúvajú po registrácii a aktivácii všetkých funkcií aplikácie MyŠKODA (zobrazenie príslušného digitálneho návodu, vyhľadávanie predajcov, zobrazenie technických a prevádzkových údajov o produktoch, úspora parkovacích miest a plánovanie trasy podľa kalendára) vrátane príslušnej podpory a vývoja.

Schválenie spracúvania:
Spracovanie sa vykonáva na základe súhlasu, ktorý ste udelili.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:
Identifikačné údaje, kontaktné údaje, popisné údaje, komunikačné údaje, údaje o interakcii, technické a prevádzkové údaje o produktoch, údaje o polohe a profily odvodené z týchto údajov.

Obdobie spracúvania a archivácie:
10 rokov

Kategórie spracovateľov alebo príjemcov údajov, ktorým môžeme poskytnúť osobné údaje:
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté distribučnej sieti spoločnosti ŠKODA AUTO a skupiny Volkswagen Group na účely spracovania a dohodnuté účely. Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté štátnym orgánom, menovite súdom, Polícii Českej republiky a ďalším orgánom presadzovania práva v požadovanom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj osobných údajov:
Na základe vašich prihlášok a vášho profilu na webovej stránke ŠKODA AUTO.

Poskytovanie osobných údajov tretím krajinám alebo medzinárodným spoločnostiam:
Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím krajinám ani medzinárodným spoločnostiam na účely spracovania údajov.

Automatizované rozhodovanie založené na osobných údajoch:
Automatizované rozhodovanie sa nevykonáva na účely spracovania údajov.

Rôzne informácie:

Google Analytics
Táto aplikácia využíva službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics analyzuje informácie o používaní aplikácie. Spoločnosť Google prenáša informácie a ukladá ich na serveroch v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google používa takéto informácie na účely vyhodnotenia používania aplikácie a poskytovania správ o jej používaní, určených pre príslušného operátora. Spoločnosť Google môže tieto údaje poskytnúť aj tretím stranám za účelom spracovania informácií alebo ak sa to vyžaduje z právnych dôvodov. Z dôvodu ochrany súkromia používateľov spoločnosť ŠKODA AUTO používa službu Google Analytics bez registrácie IP adresy používateľa.

Ostatné:
Osobné údaje môžu byť archivované vo verejnom záujme a použité na účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V oprávnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracovania aj na účely riešenia právnych sporov, a to vrátane plnenia povinností voči štátnym orgánom a monitorovania a priebežného vyhodnocovania právnych rizík.

Aké máte práva?

V rámci spracúvania osobných údajov máte tieto práva:

Prístup k spracúvaným osobným údajom.

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

právo na opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov.

Výmaz osobných údajov v prípade ukončenia platnosti právneho základu na účel spracúvania alebo v prípade nezákonného spracúvania.

Obmedzenie spracúvania údajov.

Extrahovanie vašich osobných údajov v strojovo čitateľnom formáte pre svoju vlastnú potrebu alebo pre iného prevádzkovateľa.

Vznesenie námietky proti spracúvaniu osobných údajov v prípade presvedčenia, že sa jedná o nezákonné spracúvanie údajov.

Právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania.

Ako môžete uplatniť svoje práva?

Spoločnosť ŠKODA AUTO môže v súvislosti s uplatňovaním uvedených práv vyžadovať uhradenie primeraných poplatkov slúžiacich na pokrytie administratívnych nákladov na vybavenie žiadosti v prípade, že je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná.

Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky týkajúce sa ochrany a spracúvania osobných údajov, využite tieto komunikačné kanály:

Telefon:

+420 800 600 000

Pošta:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Zodpovedná osoba

Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môžete adresovať priamo zodpovednej osobe spoločnosti ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Podanie sťažnosti

V prípade, že nesúhlasíte s tým, akým spôsobom spoločnosť ŠKODA AUTO spracúva Vaše osobné údaje alebo s nimi nakladá, môžete podať sťažnosť zodpovednej osobe spoločnosti ŠKODA AUTO alebo dozornému orgánu.

Úrad pre ochranu osobných údajov
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/