Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Korzystanie z aplikacji MyŠKODA

W tym dokumencie firma ŠKODA AUTO a.s., z siedzibą: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, kod pocztowy 293 01, nr ewidencyjny firmy: 00177041, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, akta nr B 332 (dalej zwana „ŠKODA AUTO”), jako kontroler danych osobowych zapewnia informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i praw związanych z przedmiotowym przetwarzaniem.

Przetwarzanie odbywa się w związku z następującymi działaniami:
Korzystanie z aplikacji MyŠKODA

Cel przetwarzania:
Korzystanie z aplikacji MyŠKODA

Opis celu przetwarzania:
Dane osobowe są przetwarzane po rejestracji i aktywacji wszystkich funkcji aplikacji MyŠKODA (wyświetleniu odpowiedniej instrukcji cyfrowej, wyszukaniu dealera, wyświetleniu szczegółów technicznych i użytkowych produktów, oszczędności za miejsce parkingowe i zaplanowaniu trasy według kalendarza), w tym wsparcia i rozwoju aplikacji.

Pozwolenie na przetwarzanie:
Przetwarzanie jest wykonywane na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane opisowe, komunikacja, interakcja, dane techniczne i użytkowe produktów, dane lokalizacyjne i profile uzyskane na podstawie takich danych.

Okres przetwarzania i archiwizacji:
10 lat

Kategorie podmiotów przetwarzających lub odbiorców, którym możemy przekazywać dane osobowe:
Dane osobowe mogą być przekazane do do sieci dystrybucyjnej ŠKODA AUTO i do Volkswagen Group do przetwarzania i ustalonych celów. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane na żądanie organom władzy, w szczególności sądom, czeskiej policji oraz innym organom ścigania w zakresie wymaganym i dozwolonym przez prawo. Źródło danych osobowych: W oparciu o wpisy w aplikacji i profil na stronie ŠKODA AUTO.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub firm zagranicznych:
Do celów przedmiotowego przetwarzania dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do firm zagranicznych.

Automatyczne podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych:
Automatyczne podejmowanie decyzji nie jest wykonywane dla celów przetwarzania.

Informacje różne:

Google Analytics
Niniejsza aplikacja korzysta z Google Analytics – usługi świadczonej przez firmę Google, Inc. (zwaną dalej „Google”). Google Analytics analizuje informacje na temat korzystania z aplikacji. Google będzie przekazywać informacje i przechowywać je na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywać te informacje do celów oceny korzystania z aplikacji oraz wykonywania raportów dotyczących korzystania z niej, wyznaczonych dla operatora. Firma Google może również udostępnić te dane osobom trzecim na potrzeby przetwarzania lub, jeżeli będzie to konieczne, zgodnie z wymogami prawa. Ze względu na ochronę prywatności użytkowników, ŠKODA AUTO korzysta z usługi Google Analytics bez rejestrowania adresu IP użytkownika.

Inne
Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i używane w badaniach naukowych, historycznych i statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby rozwiązywania kwestii prawnych, włącznie z wykonywaniem zobowiązań wobec organów administracji publicznej oraz monitorowania i bieżącej oceny ryzyka prawnego.

Jakie prawa Państwu przysługują?

W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

Dostępu do przetwarzanych danych osobowych.

Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Korygowania nieprawidłowych, niedokładnych lub niepełnych danych osobowych.

Usuwania danych osobowych w przypadku ustania prawnej podstawy celu przetwarzania lub przetwarzania niezgodnego z prawem.

Ograniczenia przetwarzania danych.

Uzyskania wyciągu Państwa danych osobowych w formacie odczytywanym przez urządzenia, na potrzeby Państwa lub innego administratora danych.

Sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli uważają Państwo, że jest ono niezgodne z prawem.

Niepodlegania automatycznemu podejmowaniu decyzji.

Jak mogą Państwo korzystać ze swoich praw?

Z tytułu korzystania przez Państwa z ww. praw ŠKODA AUTO może pobrać zasadną opłatę na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z przetwarzaniem, jeśli zapytania wystosowane przez osobę, której dane dotyczą, są ewidentnie bezpodstawne lub nadmierne.

W przypadku zapytań dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych można użyć następujących sposobów komunikacji:

By phone:

+420 800 600 000

By mail:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Inspektor ochrony danych

Pytania dotyczące ochrony danych osobowych można kierować bezpośrednio do inspektora ochrony danych ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Składanie skarg

Jeśli nie zgadzają się Państwo ze sposobem, w jaki ŠKODA AUTO przetwarza Państwa dane osobowe lub obchodzi się z nimi, mogą Państwo złożyć skargę inspektorowi ochrony danych ŠKODA AUTO lub organowi nadzorującemu.

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/