Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Obsługa aplikacji MyŠKODA App

Za pomocą niniejszego dokumentu, działając jako administrator danych osobowych, spółka ŠKODA AUTO a.s., t. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10 Mladá Boleslav, nr identyfikacyjny: 00177041, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze w sekcji B akt nr 332 (dalej zwana „ŠKODA AUTO”) przedstawia informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz Państwa prawach z tym związanych.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w ramach następującej czynności:

OFEROWANIE APLIKACJI MYŠKODA APP

Cel przetwarzania:
Oferowanie aplikacji MyŠKODA App

Opis celu przetwarzania:
Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do zapewnienia funkcjonalności aplikacji, w tym rejestracji i logowania. W przypadku umówienia się na spotkanie na terenie członka sieci dystrybucyjnej przekażemy Państwa dane osobowe wybranemu członkowi sieci dystrybucyjnej.

Podstawa prawna przetwarzania:
Mamy prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o udzieloną nam przez Państwa zgodę. Nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych w danym przypadku, jeżeli nie udzielą nam Państwo na to zgody.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane opisowe, komunikacja, interakcja i profile tworzone na podstawie tych danych, dane techniczne dotyczące produktu i dane lokalizacyjne.

Okres przetwarzania i archiwizacji:
Do wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Kategorie podmiotów przetwarzających lub odbiorców, którym możemy przekazywać dane osobowe:
Członek sieci dystrybucyjnej. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane na żądanie organów władzy, w szczególności sądom, Policji Republiki Czeskiej oraz innym organom ścigania w zakresie wymaganym i dozwolonym przez prawo.

Źródło danych osobowych:
Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Państwa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji ponadnarodowych:
W celach związanych z ww. przetwarzaniem Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane do żadnego państwa trzeciego ani żadnej międzynarodowej firmie.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych:
W ramach przetwarzania danych osobowych nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie takich danych.

Pozostałe informacje
Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i używane w badaniach naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby rozwiązywania kwestii prawnych, włącznie z wykonywaniem zobowiązań wobec organów administracji publicznej oraz monitorowania i bieżącej oceny ryzyka prawnego.

DOSKONALENIE USŁUG

Cel przetwarzania:
Doskonalenie usług

Opis przetwarzania:
Będziemy wykorzystywać dane osobowe w celu doskonalenia poszczególnych funkcji oraz całej aplikacji.

Zgoda na przetwarzanie:
Mamy prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o udzieloną nam przez Państwa zgodę. Nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych w danym przypadku, jeżeli nie udzielą nam Państwo na to zgody.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane opisowe, komunikacja, interakcja i profile tworzone na podstawie tych danych, dane techniczne dotyczące produktu i dane lokalizacyjne.

Okres przetwarzania i archiwizacji:
Do wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Kategorie podmiotów przetwarzających lub odbiorców, którym możemy przekazywać dane osobowe:
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane na żądanie organów władzy, w szczególności sądom, Policji Republiki Czeskiej oraz innym organom ścigania w zakresie wymaganym i dozwolonym przez prawo.

Źródło danych osobowych:
Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Państwa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji ponadnarodowych:
W celach związanych z ww. przetwarzaniem Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane do żadnego państwa trzeciego ani żadnej międzynarodowej firmie.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych:
W ramach przetwarzania danych osobowych nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie takich danych.

Pozostałe informacje
Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i używane w badaniach naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby rozwiązywania kwestii prawnych, włącznie z wykonywaniem zobowiązań wobec organów administracji publicznej oraz monitorowania i bieżącej oceny ryzyka prawnego.

CELE STATYSTYCZNE

Cel przetwarzania:
Cele statystyczne

Opis przetwarzania:
Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu sporządzania raportów i sprawozdań statystycznych w ramach korzystania z aplikacji.

Zgoda na przetwarzanie:
Mamy prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o udzieloną nam przez Państwa zgodę. Nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych w danym przypadku, jeżeli nie udzielą nam Państwo na to zgody.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane opisowe, komunikacja, interakcja i profile tworzone na podstawie tych danych, dane techniczne dotyczące produktu i dane lokalizacyjne.

Okres przetwarzania i archiwizacji:
Do wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Kategorie podmiotów przetwarzających lub odbiorców, którym możemy przekazywać dane osobowe:
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane na żądanie organów władzy, w szczególności sądom, Policji Republiki Czeskiej oraz innym organom ścigania w zakresie wymaganym i dozwolonym przez prawo.

Źródło danych osobowych:
Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Państwa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji ponadnarodowych:
W celach związanych z ww. przetwarzaniem Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane do żadnego państwa trzeciego ani żadnej międzynarodowej firmie.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych:
W ramach przetwarzania danych osobowych nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie takich danych.

Pozostałe informacje
Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i używane w badaniach naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby rozwiązywania kwestii prawnych, włącznie z wykonywaniem zobowiązań wobec organów administracji publicznej oraz monitorowania i bieżącej oceny ryzyka prawnego.

Jakie prawa Państwu przysługują?

W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

Dostępu do przetwarzanych danych osobowych.

Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Korygowania nieprawidłowych, niedokładnych lub niepełnych danych osobowych.

Usuwania danych osobowych w przypadku ustania prawnej podstawy celu przetwarzania lub przetwarzania niezgodnego z prawem.

Ograniczenia przetwarzania danych.

Uzyskania wyciągu Państwa danych osobowych w formacie odczytywanym przez urządzenia, na potrzeby Państwa lub innego administratora danych.

Sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli uważają Państwo, że jest ono niezgodne z prawem.

Niepodlegania automatycznemu podejmowaniu decyzji.

Jak mogą Państwo korzystać ze swoich praw?

Z tytułu korzystania przez Państwa z ww. praw ŠKODA AUTO może pobrać zasadną opłatę na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z przetwarzaniem, jeśli zapytania wystosowane przez osobę, której dane dotyczą, są ewidentnie bezpodstawne lub nadmierne.

W przypadku zapytań dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych można użyć następujących sposobów komunikacji:

By phone:

+420 800 600 000

By mail:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Inspektor ochrony danych

Pytania dotyczące ochrony danych osobowych można kierować bezpośrednio do inspektora ochrony danych ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Składanie skarg

Jeśli nie zgadzają się Państwo ze sposobem, w jaki ŠKODA AUTO przetwarza Państwa dane osobowe lub obchodzi się z nimi, mogą Państwo złożyć skargę inspektorowi ochrony danych ŠKODA AUTO lub organowi nadzorującemu.

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/