Informācija par personas datu apstrādi

Lietotnes MyŠKODA izmantošana

Šajā dokumentā ŠKODA AUTO a.s., ar juridisko adresi tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, pasta indekss 293 01, uzņēmuma reģistrācijas nr. 00177041, reģistrēts Prāgas municipālās tiesas uzturētā Uzņēmumu reģistrā (332. ieraksts) (turpmāk tekstā “ŠKODA AUTO”), kā personas datu pārzinis sniedz jums informāciju par personas datu apstrādi un jūsu tiesībām saistībā ar subjekta apstrādi.

Apstrāde tiek veikta saistībā ar šo darbību:
Lietotnes MyŠKODA izmantošana

Apstrādes mērķis:
lietotnes MyŠKODA izmantošana

Apstrādes mērķa apraksts:
jūsu personas dati tiek apstrādāti pēc visu lietotnes MyŠKODA funkciju reģistrēšanas un aktivizēšanas (piemērotas digitālās rokasgrāmatas rādīšana, dīlera meklēšana, produktu tehniskās un ekspluatācijas informācijas rādīšana, stāvvietas ietaupījumi un maršruta plānošana saskaņā ar kalendāru), iekļaujot to atbalstu un attīstību.

Apstrādes atļauja:
Apstrāde tiek veikta, balstoties uz jūsu piešķirto piekrišanu.

Mūsu apstrādājamo personas datu kategorijas:
identifikācijas dati, kontaktinformācijas dati, aprakstošie dati, saziņa, mijiedarbība, izstrādājumu tehniskie un ekspluatācijas datu, lokalizācijas dati un profili, kas izgūti, pamatojoties uz šādiem datiem.

Apstrādes un arhivēšanas periods:
10 gadi.

To datu apstrādātāju vai saņēmēju kategorijas, kuriem mēs varam sniegt personas datus:
jūsu personas dati var tikt sniegti ŠKODA AUTO un Volkswagen Group izplatītāju tīklam apstrādes un atrunātos nolūkos. Jūsu personas dati pēc pieprasījuma var tikt nodoti valsts iestādēm, it īpaši tiesām, Čehijas Republikas policijai un citām tiesību aizsardzības iestādēm nepieciešamajā apjomā un ar likumu noteiktajās robežās.

Personas datu avots:
pamatojoties uz jūsu ierakstiem lietotnē un jūsu profilu ŠKODA AUTO tīmekļa vietnē.

Personas datu nodošana trešajām valstīm vai starptautiskiem uzņēmumiem:
subjekta apstrādes nolūkos jūsu personas dati nedrīkst tikt nodoti trešajām valstīm vai starptautiskiem uzņēmumiem.

Automatizēta lēmumu pieņemšana, pamatojoties uz personas datiem:
automatizēta lēmumu pieņemšana netiek izmantota apstrādes nolūkos.

Dažāda informācija:

Google Analytics
Šī lietotne izmanto Google, Inc. (šeit un turpmāk kā Google) nodrošināto pakalpojumu Google Analytics. Google Analytics analizē informāciju par lietotnes izmantošanu. Google pārsūta informāciju un glabā to serveros Amerikas Savienotajās Valstīs. Google šādu informāciju izmantos, lai novērtētu lietotnes izmantošanu un izveidotu operatoram paredzētas atskaites par šo izmantošanu. Turklāt Google šos datus var sniegt arī trešajām personām, lai apstrādātu informāciju vai ja tas ir noteikts likumdošanā. Lietotāja privātuma aizsardzības nolūkos ŠKODA AUTO izmanto pakalpojumu Google Analytics bez lietotāja IP adreses reģistrēšanas.

Cits
Personas dati var tikt arhivēti sabiedrības interesēs un izmantoti zinātniskās, vēsturiskās un statistiskās izpētes nolūkiem. Attaisnotos gadījumos personas dati var tikt pakļauti apstrādei, lai pieņemtu lēmumus juridiskās lietās, iekļaujot saistību izpildi attiecībā pret administrācijas iestādēm, kā arī juridisko risku uzraudzību un pastāvīgu novērtēšanu.

Kādas ir jūsu tiesības?

Jūsu tiesības personas datu apstrādes ietvaros:

piekļūt apstrādājamajiem personas datiem;

atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei;

izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;

izdzēst personas datus, kad vairs nepastāv likumīgs pamats to apstrādei vai nelikumīgas apstrādes gadījumā;

ierobežot datu apstrādi;

izvilkt sev vai citam pārzinim personas datus mašīnlasāmā formātā;

iebilst pret datu apstrādi, ja uzskatāt, ka tā ir nelikumīga;

nebūt automatizētas lēmumu pieņemšanas subjektam.

Kā jūs varat izmantot savas tiesības?

Saistībā ar jūsu tiesību izmantošanu ŠKODA AUTO var piemērot pamatotu maksu, ņemot vērā pieprasījuma apstrādes administratīvās izmaksas, ja datu subjekta pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi.

Jautājumiem saistībā ar personas datu aizsardzību un apstrādi izmantojiet šos saziņas kanālus:

Pa tālruni:

+420 800 600 000

Izmantojot pastu:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Datu aizsardzības nodaļas darbinieks (DPO)

Par jautājumiem saistībā ar personas datu aizsardzību varat sazināties tieši ar uzņēmuma aizsardzības nodaļas darbinieku.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Sūdzības iesniegšana

Ja nepiekrītat veidam, kādā ŠKODA AUTO apstrādā jūsu personas datus vai rīkojas ar tiem, varat iesniegt sūdzību ŠKODA AUTO datu aizsardzības nodaļas darbiniekam vai uzraudzības iestādei.

Personas datu aizsardzības birojs
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/