Informācija par personas datu apstrādi

Lietotnes MyŠKODA App lietošana

Ar šo dokumentu mēs, kā personas datu uzraudzītājs, uzņēmums ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, identifikācijas nr. 00177041, reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, ko pārvalda Prāgas Municipālā tiesa, B sadaļas failā nr. 332 (turpmāk tekstā “uzņēmums ŠKODA AUTO”) — sniedzam informāciju par personas datu apstrādi un jūsu tiesībām saistībā ar šo apstrādi.

Jūsu personas datu apstrāde tiek veikta kā daļa no turpmāk norādītā.

LIETOTNES MYŠKODA APP IZMANTOŠANA

Apstrādes mērķis
Lietotnes MyŠKODA App izmantošana

Apstrādes mērķa apraksts
Mēs izmantosim jūsu personas datus, tostarp reģistrācijas un pieteikšanās datus, lai nodrošinātu lietotnes darbību. Ja vienojaties par tikšanos izplatīšanas tīkla dalībnieka uzņēmumā, mēs pārsūtīsim jūsu personas datus jūsu izvēlētā izplatīšanas tīkla dalībniekam.

Apstrādes likumīgais pamats
Mēs esam pilnvaroti jūsu personas datu apstrādei, pamatojoties uz jūsu piešķirto piekrišanu. Ja neesat mums sniedzis savu piekrišanu, mēs neapstrādāsim personas datus šajos nolūkos.

Mūsu apstrādājamo personas datu kategorijas
Identifikācijas dati, kontaktinformācija, aprakstoši dati, saziņa, mijiedarbība un profili, kas iegūti, pamatojoties uz šiem datiem, tehniskā informācija par produktu un atrašanās vietas dati.

Apstrādes un arhivēšanas periods
Līdz datu apstrādes piekrišanas atsaukšanai.

To datu apstrādātāju vai saņēmēju kategorijas, kurām mēs varam sniegt personas datus
Izplatīšanas tīkla dalībnieks Pēc pieprasījuma jūsu personas dati var tikt sniegti valsts iestādēm, it īpaši tiesām, Čehijas Republikas policijai un citām tiesību aizsardzības aģentūrām līdz nepieciešamajam apjomam un likumu robežās.

Personas datu avots
Mēs saņemam personas datus tieši no jums.

Personas datu pārsūtīšana uz trešajām valstīm vai pārvalstiskām organizācijām
Iepriekš minētās apstrādes ietvaros jūsu personas dati netiks pārsūtīti uz trešajām valstīm vai pārvalstiskiem uzņēmumiem.

Automatizēta lēmumu pieņemšana, pamatojoties uz personas datiem
Šīs personas datu apstrādes laikā netiek pieņemti automatizēti lēmumi, pamatojoties uz personas datiem.

Cita informācija
Personas dati var tikt arhivēti sabiedrības interesēs un izmantoti zinātniskās, vēsturiskās vai statistiskās izpētes nolūkiem. Labi pamatotos gadījumos personas dati var tikt pakļauti arī apstrādei, lai pieņemtu lēmumus juridiskās lietās, iekļaujot saistību izpildi attiecībā pret valsts administrācijas iestādēm, kā arī juridisko risku uzraudzību un pastāvīgu novērtēšanu.

PAKALPOJUMU UZLABOŠANA

Apstrādes mērķis:
Pakalpojumu uzlabošana

Apstrādes apraksts
Mēs izmantosim jūsu personas datus, lai uzlabotu atsevišķas funkcijas un visu lietotni kopumā.

Apstrādes pilnvarojums
Mēs esam pilnvaroti jūsu personas datu apstrādei, pamatojoties uz jūsu piešķirto piekrišanu. Ja neesat mums sniedzis savu piekrišanu, mēs neapstrādāsim personas datus šajos nolūkos.

Mūsu apstrādājamo personas datu kategorijas
Identifikācijas dati, kontaktinformācija, aprakstoši dati, saziņa, mijiedarbība un profili, kas iegūti, pamatojoties uz šiem datiem, tehniskā informācija par produktu un atrašanās vietas dati.

Apstrādes un arhivēšanas periods
Līdz datu apstrādes piekrišanas atsaukšanai.

To datu apstrādātāju vai saņēmēju kategorijas, kurām mēs varam sniegt personas datus
Pēc pieprasījuma jūsu personas dati var tikt sniegti valsts iestādēm, it īpaši tiesām, Čehijas Republikas policijai un citām tiesību aizsardzības aģentūrām līdz nepieciešamajam apjomam un likumu robežās.

Personas datu avots
Mēs saņemam personas datus tieši no jums.

Personas datu pārsūtīšana uz trešajām valstīm vai pārvalstiskām organizācijām
Iepriekš minētās apstrādes ietvaros jūsu personas dati netiks pārsūtīti uz trešajām valstīm vai pārvalstiskiem uzņēmumiem.

Automatizēta lēmumu pieņemšana, pamatojoties uz personas datiem
Šīs personas datu apstrādes laikā netiek pieņemti automatizēti lēmumi, pamatojoties uz personas datiem.

Cita informācija
Personas dati var tikt arhivēti sabiedrības interesēs un izmantoti zinātniskās, vēsturiskās vai statistiskās izpētes nolūkiem. Labi pamatotos gadījumos personas dati var tikt pakļauti arī apstrādei, lai pieņemtu lēmumus juridiskās lietās, iekļaujot saistību izpildi attiecībā pret valsts administrācijas iestādēm, kā arī juridisko risku uzraudzību un pastāvīgu novērtēšanu.

STATISTIKAS APKOPOŠANA

Apstrādes mērķis
Statistikas apkopošana

Apstrādes apraksts
Mēs izmantosim jūsu personas datus, lai rakstītu atskaites un apkopotu statistiku kā daļu no lietotnes lietojuma.

Apstrādes pilnvarojums
Mēs esam pilnvaroti jūsu personas datu apstrādei, pamatojoties uz jūsu piešķirto piekrišanu. Ja neesat mums sniedzis savu piekrišanu, mēs neapstrādāsim personas datus šajos nolūkos.

Mūsu apstrādājamo personas datu kategorijas
Identifikācijas dati, kontaktinformācija, aprakstoši dati, saziņa, mijiedarbība un profili, kas iegūti, pamatojoties uz šiem datiem, tehniskā informācija par produktu un atrašanās vietas dati.

Apstrādes un arhivēšanas periods
Līdz datu apstrādes piekrišanas atsaukšanai.

To datu apstrādātāju vai saņēmēju kategorijas, kurām mēs varam sniegt personas datus
Pēc pieprasījuma jūsu personas dati var tikt sniegti valsts iestādēm, it īpaši tiesām, Čehijas Republikas policijai un citām tiesību aizsardzības aģentūrām līdz nepieciešamajam apjomam un likumu robežās.

Personas datu avots
Mēs saņemam personas datus tieši no jums.

Personas datu pārsūtīšana uz trešajām valstīm vai pārvalstiskām organizācijām
Iepriekš minētās apstrādes ietvaros jūsu personas dati netiks pārsūtīti uz trešajām valstīm vai pārvalstiskiem uzņēmumiem.

Automatizēta lēmumu pieņemšana, pamatojoties uz personas datiem
Šīs personas datu apstrādes laikā netiek pieņemti automatizēti lēmumi, pamatojoties uz personas datiem.

Cita informācija
Personas dati var tikt arhivēti sabiedrības interesēs un izmantoti zinātniskās, vēsturiskās vai statistiskās izpētes nolūkiem. Labi pamatotos gadījumos personas dati var tikt pakļauti arī apstrādei, lai pieņemtu lēmumus juridiskās lietās, iekļaujot saistību izpildi attiecībā pret valsts administrācijas iestādēm, kā arī juridisko risku uzraudzību un pastāvīgu novērtēšanu.

Kādas ir jūsu tiesības?

Jūsu tiesības personas datu apstrādes ietvaros:

piekļūt apstrādājamajiem personas datiem;

atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei;

izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;

izdzēst personas datus, kad vairs nepastāv likumīgs pamats to apstrādei vai nelikumīgas apstrādes gadījumā;

ierobežot datu apstrādi;

izvilkt sev vai citam pārzinim personas datus mašīnlasāmā formātā;

iebilst pret datu apstrādi, ja uzskatāt, ka tā ir nelikumīga;

nebūt automatizētas lēmumu pieņemšanas subjektam.

Kā jūs varat izmantot savas tiesības?

Saistībā ar jūsu tiesību izmantošanu ŠKODA AUTO var piemērot pamatotu maksu, ņemot vērā pieprasījuma apstrādes administratīvās izmaksas, ja datu subjekta pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi.

Jautājumiem saistībā ar personas datu aizsardzību un apstrādi izmantojiet šos saziņas kanālus:

Pa tālruni:

+420 800 600 000

Izmantojot pastu:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Datu aizsardzības nodaļas darbinieks (DPO)

Par jautājumiem saistībā ar personas datu aizsardzību varat sazināties tieši ar uzņēmuma aizsardzības nodaļas darbinieku.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Sūdzības iesniegšana

Ja nepiekrītat veidam, kādā ŠKODA AUTO apstrādā jūsu personas datus vai rīkojas ar tiem, varat iesniegt sūdzību ŠKODA AUTO datu aizsardzības nodaļas darbiniekam vai uzraudzības iestādei.

Personas datu aizsardzības birojs
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/