Πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Λειτουργία της εφαρμογής MyŠKODA App

Με το παρόν έγγραφο, εμείς ως υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων –η εταιρεία ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, με αριθμό μητρώου 00177041, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του Δημοτικού Δικαστηρίου της Πράγας, στο τμήμα B, με αριθμό αρχείου 332, (εφεξής η "ŠKODA AUTO")– παρέχουμε πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και για τα αντίστοιχα δικαιώματά σας.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διεξάγεται στο πλαίσιο της ακόλουθης δραστηριότητας:
Λειτουργία της εφαρμογής MyŠKODA App

Παροχή της εφαρμογής MyŠKODA App

Σκοπός της επεξεργασίας:
Παροχή της εφαρμογής MyŠKODA App

Περιγραφή του σκοπού της επεξεργασίας:
Θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διασφαλίσουμε την εκτέλεση των λειτουργιών της εφαρμογής σας, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής και της σύνδεσης. Εάν κλείσετε ραντεβού στις εγκαταστάσεις μέλους του δικτύου διανομής, θα μεταβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο μέλος του δικτύου διανομής που επιλέξατε.

Νομική βάση της επεξεργασίας:
Έχουμε εξουσιοδότηση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας με βάση τη συγκατάθεση που μας παρείχατε. Αν δεν παρείχατε τη συγκατάθεσή σας, δεν θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για αυτόν το λόγο.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε:
Δεδομένα ταυτοποίησης, δεδομένα επικοινωνίας, περιγραφικά δεδομένα, μηνύματα επικοινωνίας, δεδομένα αλληλεπίδρασης και προφίλ που παράγονται με βάση αυτά τα δεδομένα, τεχνικά δεδομένα για το προϊόν και δεδομένα τοπικής προσαρμογής.

Περίοδος επεξεργασίας και αρχειοθέτησης:
Μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων.

Κατηγορίες εκτελούντων την επεξεργασία ή αποδεκτών στους οποίους ενδέχεται να παρέχουμε τα προσωπικά δεδομένα:
Μέλος του δικτύου διανομής. Κατόπιν αιτήματος, μπορούμε να παρέχουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε δημόσιες αρχές, συγκεκριμένα σε δικαστήρια, στις αστυνομικές αρχές της Τσεχικής Δημοκρατίας και σε άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου στον βαθμό που απαιτείται και εντός των ορίων που προβλέπονται από τον νόμο.

Πηγή των προσωπικών δεδομένων:
Λαμβάνουμε τα προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς.

Μεταβιβάσεις των προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες ή σε υπερεθνικούς οργανισμούς:
Στο πλαίσιο της επεξεργασίας που αναφέρεται παραπάνω, τα προσωπικά δεδομένα σας δεν θα μεταβιβάζονται σε καμία τρίτη χώρα ή πολυεθνική εταιρεία.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με βάση τα προσωπικά δεδομένα:
Κατά την εν λόγω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, δεν πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με βάση τα προσωπικά δεδομένα.

Άλλες πληροφορίες
Είναι δυνατή η αρχειοθέτηση των προσωπικών δεδομένων για λόγους δημόσιου συμφέροντος και η χρήση τους για επιστημονικούς, ιστορικούς σκοπούς ή σκοπούς στατιστικής έρευνας. Σε βάσιμες περιπτώσεις τα προσωπικά δεδομένα μπορούν επίσης να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς επίλυσης νομικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης υποχρεώσεων προς τις υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και της παρακολούθησης και συνεχούς εκτίμησης των νομικών κινδύνων.

Ενίσχυση των υπηρεσιών

Σκοπός της επεξεργασίας:
Ενίσχυση των υπηρεσιών

Περιγραφή της επεξεργασίας:
Θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την ενίσχυση επιμέρους λειτουργιών και της εφαρμογής στο σύνολό της.

Εξουσιοδότηση για την επεξεργασία:
Έχουμε εξουσιοδότηση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας με βάση τη συγκατάθεση που μας παρείχατε. Αν δεν παρείχατε τη συγκατάθεσή σας, δεν θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για αυτόν το λόγο.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε:
Δεδομένα ταυτοποίησης, δεδομένα επικοινωνίας, περιγραφικά δεδομένα, μηνύματα επικοινωνίας, δεδομένα αλληλεπίδρασης και προφίλ που παράγονται με βάση αυτά τα δεδομένα, τεχνικά δεδομένα για το προϊόν και δεδομένα τοπικής προσαρμογής.

Περίοδος επεξεργασίας και αρχειοθέτησης:
Μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων.

Κατηγορίες εκτελούντων την επεξεργασία ή αποδεκτών στους οποίους ενδέχεται να παρέχουμε τα προσωπικά δεδομένα:
Κατόπιν αιτήματος, μπορούμε να παρέχουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε δημόσιες αρχές, συγκεκριμένα σε δικαστήρια, στις αστυνομικές αρχές της Τσεχικής Δημοκρατίας και σε άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου στον βαθμό που απαιτείται και εντός των ορίων που προβλέπονται από τον νόμο.

Πηγή των προσωπικών δεδομένων:
Λαμβάνουμε τα προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς.

Μεταβιβάσεις των προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες ή σε υπερεθνικούς οργανισμούς:
Στο πλαίσιο της επεξεργασίας που αναφέρεται παραπάνω, τα προσωπικά δεδομένα σας δεν θα μεταβιβάζονται σε καμία τρίτη χώρα ή πολυεθνική εταιρεία.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με βάση τα προσωπικά δεδομένα:
Κατά την εν λόγω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, δεν πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με βάση τα προσωπικά δεδομένα.

Άλλες πληροφορίες
Είναι δυνατή η αρχειοθέτηση των προσωπικών δεδομένων για λόγους δημόσιου συμφέροντος και η χρήση τους για επιστημονικούς, ιστορικούς σκοπούς ή σκοπούς στατιστικής έρευνας. Σε βάσιμες περιπτώσεις τα προσωπικά δεδομένα μπορούν επίσης να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς επίλυσης νομικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης υποχρεώσεων προς τις υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και της παρακολούθησης και συνεχούς εκτίμησης των νομικών κινδύνων.

Στατιστικοί σκοποί

Σκοπός της επεξεργασίας:
Στατιστικοί σκοποί

Περιγραφή της επεξεργασίας:
Θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη δημιουργία αναφορών και στατιστικών καταγραφών στο πλαίσιο της χρήσης της εφαρμογής.

Εξουσιοδότηση για την επεξεργασία:
Έχουμε εξουσιοδότηση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας με βάση τη συγκατάθεση που μας παρείχατε. Αν δεν παρείχατε τη συγκατάθεσή σας, δεν θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για αυτόν το λόγο.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε:
Δεδομένα ταυτοποίησης, δεδομένα επικοινωνίας, περιγραφικά δεδομένα, μηνύματα επικοινωνίας, δεδομένα αλληλεπίδρασης και προφίλ που παράγονται με βάση αυτά τα δεδομένα, τεχνικά δεδομένα για το προϊόν και δεδομένα τοπικής προσαρμογής.

Περίοδος επεξεργασίας και αρχειοθέτησης:
Μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων.

Κατηγορίες εκτελούντων την επεξεργασία ή αποδεκτών στους οποίους ενδέχεται να παρέχουμε τα προσωπικά δεδομένα:
Κατόπιν αιτήματος, μπορούμε να παρέχουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε δημόσιες αρχές, συγκεκριμένα σε δικαστήρια, στις αστυνομικές αρχές της Τσεχικής Δημοκρατίας και σε άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου στον βαθμό που απαιτείται και εντός των ορίων που προβλέπονται από τον νόμο.

Πηγή των προσωπικών δεδομένων:
Λαμβάνουμε τα προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς.

Μεταβιβάσεις των προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες ή σε υπερεθνικούς οργανισμούς:
Στο πλαίσιο της επεξεργασίας που αναφέρεται παραπάνω, τα προσωπικά δεδομένα σας δεν θα μεταβιβάζονται σε καμία τρίτη χώρα ή πολυεθνική εταιρεία.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με βάση τα προσωπικά δεδομένα:
Κατά την εν λόγω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, δεν πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με βάση τα προσωπικά δεδομένα.

Άλλες πληροφορίες
Είναι δυνατή η αρχειοθέτηση των προσωπικών δεδομένων για λόγους δημόσιου συμφέροντος και η χρήση τους για επιστημονικούς, ιστορικούς σκοπούς ή σκοπούς στατιστικής έρευνας. Σε βάσιμες περιπτώσεις τα προσωπικά δεδομένα μπορούν επίσης να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς επίλυσης νομικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης υποχρεώσεων προς τις υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και της παρακολούθησης και συνεχούς εκτίμησης των νομικών κινδύνων.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία.

Ανάκληση της συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Διόρθωση εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων.

Διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση παύσης ύπαρξης της νομικής βάσης ή σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας.

Περιορισμός της επεξεργασίας δεδομένων.

Εξαγωγή των προσωπικών δεδομένων σε μηχανικώς αναγνώσιμη μορφή για προσωπική σας χρήση ή για χρήση από άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Αντίταξη στην επεξεργασία δεδομένων, αν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι παράνομη.

Δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

Με ποιον τρόπο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η ŠKODA AUTO ενδέχεται να επιβάλει μια εύλογη αμοιβή λαμβάνοντας υπόψη τα διαχειριστικά έξοδα για την επεξεργασία, εάν τα αιτήματα από ένα υποκείμενο δεδομένων είναι προφανώς αβάσιμα ή υπερβολικά.

Για ερωτήματα σχετικά με την προστασία και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα κανάλια επικοινωνίας:

Μέσω τηλεφώνου:

+420 800 600 000

Μέσω ταχυδρομείου:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (DPO)

Για ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO) της ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Υποβολή καταγγελίας

Εάν διαφωνείτε με τον τρόπο με τον οποίο η ŠKODA AUTO επεξεργάζεται ή διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO) της ŠKODA AUTO ή σε μια εποπτική αρχή.

Γραφείο για την Προστασία προσωπικών δεδομένων
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/