Информация за обработка на лични данни

Работа на приложението MyŠKODA App

В настоящия документ ŠKODA AUTO a.s. с адрес ул. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, пощенски код 293 01, регистрационен №: 00177041, регистрирана в търговския регистър на общинския съд на град Прага под досие № В.332 (наричана от тук нататък “ŠKODA AUTO”) като контрольор на лични данни, Ви предоставя информация за обработката на лични данни и Вашите права, свързани с обработката на обект.

Обработката се извършва във връзка със следната дейност:
Предоставяне на приложението MyŠKODA

Цел на обработването:
Използване на приложението MyŠKODA

Описание на целта на обработването:
Вашите лични данни се обработват след регистриране и активиране на всички функции на приложението MyŠKODA (показване на екрана на подходящо електронно ръководство, търсене на търговец, показване на екрана на технически и оперативни данни за продукти, запазване на паркоместа и планиране на маршрут съгласно календара), включително поддръжката и разработването им.

Упълномощаване за обработка:
Обработката се извършва след даденото от Вас съгласие.

Категории лични данни, които обработваме:
Идентификационни данни, данни за контакт, описателни данни, комуникация, взаимодействие, технически и оперативни данни за продукти, данни за локализация и профили, получени на базата на такива данни.

Период на обработка и архивиране:
10 години

Категории на лица, обработващи данни или получатели, на които ние можем да предоставим личните данни:
Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на мрежата за дистрибуция на ŠKODA AUTO и на Volkswagen Group за обработка и определените цели. При поискване, Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на публични власти, и по-точно на съдебните власти, полицията на Чешката република и други правораздаващи органи в необходимата степен и в изисквания обхват и в рамките на закона.

Източник на лични данни:
На основата на Вашите записи в приложението и профила Ви на уеб сайта на ŠKODA AUTO.

Предоставяне на лични данни към трети държави или международни компании:
За целите на субективната обработка Вашите данни няма да бъдат предоставяни нито на трети държави, нито на международни компании.

Автоматизирано вземане на решения въз основа на личните данни:
Автоматизирано вземане на решения не се извършва за целите на обработката.

Разнообразна информация

Google Analytics
Това приложение използва Google Analytics, услуга, предоставяна от Google, Inc. (оттук насетне наричан „Google“). Google Analytics анализира информацията за използването на приложението. Google ще предаде информацията и ще я съхрани на сървъри в Съединените щати. Google ще използва такава информация за целите на оценяване на използването на приложението и създаване на отчети за използването, предназначени за неговия оператор. Google също така може да предостави тези данни на трети страни с цел обработването им или ако това бъде поискано поради правни причини. В името на защитата на личните данни на потребителя ŠKODA AUTO използва услугата Google Analytics без регистрация на IP адреса на потребителя.

Други
Личните данни могат да бъдат архивирани в обществен интерес и да бъдат използвани за научни цели, за целите на исторически или статистически проучвания. В обосновани случаи, личните данни могат да бъдат обект на обработка за целите на решаването на правни въпроси, включително изпълнението на задължения към обществените административни органи и мониторинг и текуща оценка на правните рискове.

Какви са Вашите права?

Като част от обработката на лични данни, Вие имате следните права:

Достъп до обработени лични данни.

Оттегляне на съгласието за обработка на личните данни.

Корекция на неправилни, неточни или непълни лични данни.

Изтриване на лични данни, в случай на правно основано прекратяване или в случай на незаконна обработка.

Ограничение на обработката на данни.

Изтегляне на Вашите лични данни във формат, четим от машини, за Вас или за друг администратор.

Възражение спрямо обработката на данни, ако смятате, че обработката на лични данни е незаконна.

Да не бъдат обект на автоматизирано вземане на решения.

Как можете да упражните своите права?

Във връзка с упражняване на Вашите права, ŠKODA AUTO може да начисли разумна такса, вземайки предвид административните разходи за обработка на заявлението, когато заявленията от обект на данни са явно неоснователни или прекалени.

За запитвания, свързани със защита и обработка на личните данни, използвайте следните канали за комуникация:

По телефона:

+420 800 600 000

По имейл:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Длъжностно лице по защита на личните данни

За въпроси, свързани със защитата на лични данни, можете да се свържете директно с длъжностното лице по защита на личните данни на ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Подаване на жалба

В случай, че не сте съгласни с начина, по който ŠKODA AUTO обработва или борави с Вашите лични данни, можете да подадете жалба, адресирана до длъжностното лице по защита на личните данни на ŠKODA AUTO или до надзорния орган.

Служба за защита на личните данни
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/